Regulamin serwisu

 1. Postanowienia wstępne
  Regulamin określa zasady świadczenia przez DEP sp. z o.o. adres siedziby: 98-100 Łask, ul. Jana Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śrowmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000793347, NIP: 8311639168, REGON: 383847060 na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie autto.pl
  Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu autto.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

  2. Definicje 
  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  Operator —  Grupa Autto Paweł Furmańczyk, 98-100 Łask, Jana Kilińskiego 2, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem “kontakt”
  Serwis autto.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą autto.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej autto.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;
  Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, zamiany lub oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
  Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
  Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
  Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Konto”);
  Limit – Operator nie w prowadza limitu dodawania ogłoszeń dla użytkowników prywatnych jaki firm
  Regulamin – niniejszy regulamin.

         Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu autto.pl, określone w cenniku na stronach serwisu.

         Publikowanie ogłoszeń w serwisie autto.pl jest bezpłatne

         Opłacie podlegają wyróżnienia ogłoszeń nazywane “Promocja lub Wyróżnienie”. Aktualne ceny za wyróżnienia na stronie “dodaj ogłoszenie”

 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
  Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
  Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
  Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który ( nie ujawnia adresu e-mail do kontaktu ) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia – lecz tylko dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie jako użytkownik. Telefon kontaktowy podany przez użytkownika zostaje opublikowany dla wszystkich użytkowników internetu.
  Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych wersjach (w innym rozmiarze, kolorze, parametrach itp.). Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty zakończenia Ogłoszenia. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis. 
  Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
  Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
  Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
  Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów serwisu autto.pl W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
  Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

  4. Ogłoszenia – Konto
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
  2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
  3. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest upoważniona do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  5. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
  6. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
  7. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres:”kontakt”.
  8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 7. umowy odstąpić bez podania przyczyny – wysyłając prośbę o usunięcie konta.

  5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia w autto.pl wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu , w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika bądź poprzez weryfikację administratorów. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayPro SA – wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, zwany dalej Serwisem Przelewy24; chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora.

  2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady  30 lub 60 dni.
  3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
  4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
  5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
  6. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. 
  7. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze innym nie związanym z motoryzacją.
  8. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (np. kategoria Serwisu, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
  9. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
  6. Zasady odpowiedzialności
  1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w autto.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. 
  3. autto.pl nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
  6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  5. wprowadzające w błąd.

  7. Operator nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  3. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  4. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  5. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  6. usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
  7. Administracja serwisu ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

  8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
  2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: “kontakt”
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

  9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin dostępny jest w autto.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
  2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poinformuje użytkowników drogą email. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
  3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu autto.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  Załącznik nr 2 do Regulaminu – Polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Grupa Autto.pl 98-161 Zapolice, Pstrokonie 11 (zwana dalej “Operatorem”).
  2. Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. W szczególności Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
  3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Operatora usług w ramach Serwisu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu autto.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Dane osobowe Użytkowników te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby odwiedzające Serwis mogą zapoznawać się z ogłoszeniami bez założenia Konta oraz bez podawania danych osobowych. Dla założenia Konta wymagane jest podanie danych wymienionych w pkt. 4.3 Regulaminu. Dla zamieszczenia Ogłoszenia przez Użytkowników nie posiadających Konta wymagane jest podanie danych wymienionych w pkt . 4.1 Regulaminu.
  4. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
  5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów – dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu.
  7. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  8. Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu. Wiadomości są dostępne do 7 dni. Po tym terminie są usuwane z serwera.
  9. Operator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Serwis zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu.

  Operator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Operator pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Operatora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Operator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików zamieszczona w oddzielnym dziale.

  Załącznik nr 3 Pouczenie o odstąpieniu od umowy. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: Kontakt Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy usługę za Twoją wyraźną zgodą tj. (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

Regulamin obowiązujący od 15.12.2020