Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem   
Akceptuje
   Czytaj
Szukaj
x
Szukaj
Wybierz kategorie
Miasto lub kod
+ 0
  • Szukaj
  • Wiadomości
  • Zapisane ogłoszenia
  • Dodaj ogłoszenie
  • Moje ogłoszenia
  • Wszystkie kategorie
  • Ustawienia profilu
  • Hilfe
  • Pomoc
Zaloguj się
 
 
Autto.pl
 
Wyróżnione
Informacje ogólne
Dodatkowe informacje
Zdjęcia i wideo
Opis szczegółowy
Opublikuj ogłoszenie

Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne, sprzedawaj bez opłat i prowizji

obszar wyszukiwania
+ DODAJ OGŁOSZENIE
Regulamin1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady świadczenia przez Grupa Autto.pl 98-161 Zapolice, Pstrokonie 11, NIP:8291648200, REGON: 366235337 na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie autto.pl

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu autto.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.


2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — Grupa Autto.pl, 98-161 Zapolice, Pstrokonie 11, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem "kontakt"

Serwis autto.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą autto.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej autto.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, zamiany lub oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Konto”);

Limit – Operator nie w prowadza limitu dodawania ogłoszeń dla użytkowników prywatnych jaki firm

Regulamin – niniejszy regulamin

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu autto, określone w cenniku na stronach serwisu.3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który ( nie ujawnia adresu e-mail do kontaktu ) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia - lecz tylko dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie jako użytkownik. Telefon kontaktowy podany przez użytkownika zostaje opublikowany dla wszystkich użytkowników internetu.

Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych wersjach (w innym rozmiarze, kolorze, parametrach itp.). Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty zakończenia Ogłoszenia. Nadto, ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis.

Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.

Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów serwisu autto.pl W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.4. Ogłoszenia - Konto

1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.

2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

3. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest upoważniona do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

5. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

6. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.

7. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres:"kontakt".

8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 7. umowy odstąpić bez podania przyczyny - wysyłając prośbę o usunięcie konta.5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

1. Zamieszczenie Ogłoszenia w autto.pl wymaga:

1. wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu , w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika bądź poprzez weryfikację administratorów. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935 z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora.


2. Emisja Ogłoszenia w serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa 60 dni.

3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.

6. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru.

7. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze innym nie związanym z motoryzacją.

8. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, może usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

9. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.6. Zasady odpowiedzialności

1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w autto.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

3. autto.pl nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

1. powszechnie uznane za obraźliwe,

2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

5. wprowadzające w błąd.7. Operator nie odpowiada za:

1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

3. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

4. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

5. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

6. usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.

7. Administracja serwisu ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.8. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: "kontakt"

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.


9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w autto.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poinformuje użytkowników drogą email. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu autto.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: Kontakt Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy usługę za Twoją wyraźną zgodą tj. (gdy dokonałeś aktywacji emisji ogłoszenia promowanego).Regulamin obowiązujący od 20.01.2018

Aktualizacja 24.05.2018

<h1>Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne, sprzedawaj bez opłat i prowizji</h1>

Bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne publikuj ogłoszenia za darmowww.autodoc.pl
Copyright © 2014 - 2018 Autto.pl.
Autto.pl | Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne.

Partnerzy:  | MotoWeb | Forum BMW | Forum Volkswagen